cách lập di chúc thừa kế nhà

Tư vấn về vấn đề lập di chúc thừa kế nhà

Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hỏi: Năm nay cha